Inrikes

Könsblint språk i grundlagen

Sveriges grundlag speglar en syn på jämställdhet som dateras till början av 1970-talet. Det konstaterar statsvetaren Lenita Freidenvall som granskat regeringsformen ur ett könsperspektiv.

Det är trettio år sedan Sveriges konstitution, grundlagen, sågs över. När det nu görs igen glömdes viktiga maktperspektiv, till exempel jämställdhet, till en början bort – vilket Arbetaren tidigare belyst i flera artiklar. Efter kritik fick statsvetaren Lenita Freidenvall i uppdrag att analysera regeringsformen ur ett könsperspektiv. En slutsats är att konstitutionen inte är i samklang med tidens normer och värderingar, trots att Sverige i övrigt vill vara ett föregångsland när det gäller jämställdhet. Den är konserverande, snarare än förändrande.
Dagens regeringsform tar också fasta på formell, snarare än faktisk, jämställdhet. Formell jämställdhet handlar om så kallade negativa rättigheter, bland annat icke-diskriminering. Faktisk jämställdhet ger utrymme för främjande åtgärder, till exempel positiv särbehandling. I regeringsformen saknas ett klargörande om vad som menas med jämställdhet och hur faktisk och formell jämställdhet samspelar med varandra.

Mats Einarsson, ledamot för Vänsterpartiet i grundlagsutredningen, har drivit på för att få en analys av könsperspektivet i utredningen.
– Ett tag trodde jag att frågan helt skulle falla bort. Nu ingår rapporten som underlag för framtida skrivningar. Det bör gå att få in främjande av aktiva åtgärder i en ny lagtext, säger han.
Lenita Freidenvall invänder också mot att medborgaren är en ”han”, förutom när det gäller tronföljden. Det är ett könsblint språk som tenderar att osynliggöra kvinnor, menar hon.
Ett uttalande om könsbaserat våld bör också ingå i regeringsformen, anser Freidenvall. Könsbaserat våld är brott mot de mänskliga rättigheterna, enligt folkrätten. Dagens regeringsform bidrar till att osynliggöra och förminska problemet.
Rapporten föreslår vidare att valsystemet, folkomröstningsförfarandet och utnämningsmakten granskas noggrannare ur ett könsperspektiv.
Grundlagsutredningen planerar ett seminarium kring rapporten i höst.

Fakta / Bas för demokratin
Grundlagen – Sveriges konstitution – är basen för demokratins spelregler. Senast lagen sågs över var 1974. Då skrevs det in att ingen får missgynnas på grund av sitt kön. 2004 tillsattes en parlamentarisk utredning som ska se över en av grundlagarna, regeringsformen, i syfte att stärka folkstyret.

Regeringsformen reglerar bland annat statsskickets grunder och grundläggande fri- och rättigheter.

Publicerad Uppdaterad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
[email protected]

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
[email protected]

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984

Arbetarens rojavasamling

PKK – Hjältar, terrorister eller frihetliga utopister?

Prenumerera på nyhetsbrevet och få vår samlade rapportering om kurdisk frihetskamp i inkorgen.

Klicka här för att stänga