Arbetarens dataskydds­policy

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679.

1. Allmänt

Denna dataskyddspolicy reglerar Arbetaren Tidnings AB:s insamling, användning, överföring, lagring, och hantering i övrigt av personuppgifter. Syftet med dataskyddspolicyn är att Arbetarens behandling av personuppgifter ska var förenlig med kraven i EU:s allmänna dataskyddsförordning 2016/679 (nedan kallad ”förordningen”).

2. Personuppgiftsansvarig

Arbetaren Tidnings AB (nedan kallad ”Arbetaren”) är personuppgiftsansvarig. Arbetaren kontaktas i frågor rörande personuppgifter på

Telefon: 08-522 456 80 (måndagar kl. 10 – 13)

Epost: [email protected]

Adress: Arbetaren, Box 6507, 113 83 Stockholm

Arbetaren (organisationsnummer 556542-8413) ägs av Federativs Förlagshus AB

3. Personuppgifter

3.1 Vad är en personuppgift?

En personuppgift är information som går att knyta till en fysisk person, exempelvis namn, adress, e-post, telefonnummer. En fysisk person vars personuppgifter behandlas av Arbetaren benämns nedan som ”registrerad användare”.

3.2 När behandlar Arbetaren personuppgifter?

Arbetaren behöver samla in personuppgifter av registrerade användare som besöker Arbetarens webbplats, beställer en prenumeration eller provexemplar av tidningen, anmäler sig för att få nyhetsbrev eller som har liknande kontakter med Arbetaren. När insamling av personuppgifter är nödvändigt för köp av viss produkt eller mottagande av viss tjänst kommer Arbetaren att ange detta i ett avtal eller lämna möjlighet till registrerade användaren att lämna uttryckligt samtycke.

3.3 Överföring av personuppgifter

För att kunna bedriva verksamhet och erbjuda inlogg till webbtidning, utskick av magasin, hantering av betalning för prenumerationer och liknande tjänster behöver Arbetaren lämna ut insamlade personuppgifter till samarbetspartners och leverantörer. Med dessa partners har Arbetaren upprättat personuppgiftsbiträdesavtal där det bl.a. tydligt regleras att personuppgifterna är konfidentiella och ska hanteras på ett säkert sätt.

4. Rättigheter gällande insamlade personuppgifter

4.1 Information

Arbetaren ska vid insamling av personuppgifter, och när registrerad användare begär det, informera om behandlingen av personuppgifter. Arbetaren är även skyldig att informera berörd registrerad användare vid eventuella säkerhetsincidenter gällande dennes personuppgifter i enlighet med förordningen.

4.2 Registerutdrag

Arbetaren ska på begäran från registrerad användare lämna ut registerutdrag där det framgår vilka personuppgifter som Arbetaren behandlar, och hur behandlingen genomförs.

4.3  Rättelse

Arbetaren ska så snabbt som möjligt rätta felaktiga eller ofullständiga personuppgifter.

4.4 Begränsning

Arbetaren ska på begäran av registrerad användare begränsa behandlingen av alla eller vissa av personuppgifterna genom att markera hur och när dessa får användas. I de fall detta innebär att Arbetaren inte kan uppfylla förpliktelser enligt avtal eller liknande kommer Arbetaren informera om detta. Arbetaren kan i vissa fall utifrån rättsliga förpliktelser eller av berättigade intressen behöva använda vissa personuppgifter trots begäran om begränsning och kommer i dessa fall informera registrerade användaren om detta och begränsa användningen av övriga personuppgifter.

4.5 Radering

Arbetaren ska på begäran av registrerad användare radera alla eller vissa av dennes behandlade personuppgifter. I de fall detta innebär att Arbetaren inte kan uppfylla förpliktelser enligt avtal eller liknande kommer Arbetaren informera om detta. Arbetaren kan i vissa fall utifrån rättsliga förpliktelser eller av berättigade intressen behöva spara vissa personuppgifter och kommer i dessa fall informera registrerade användaren om detta och radera de personuppgifter som inte behöver sparas.

4.6 Invändning

Registrerad användare har rätt att invända mot att Arbetaren behandlar personuppgifter med laglig grund i Arbetarens berättigade intresse. Arbetaren har då endast rätt att behandla uppgifterna om Arbetaren kan visa tvingande berättigande skäl till att personuppgifterna måste behandlas, och att de skälen väger tyngre än den enskildes intressen, eller om behandlingen sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

4.7 Dataportabilitet

Den registrerade användaren har rätt att få ut sina behandlade personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

4.8 Klagomål

Registrad användare som anser att Arbetarens behandling av personuppgifter bryter mot förordningen har rätt att lämna in klagomål till Datainspektionen.

5. Ändamål och laglig grund för behandlingen av personuppgifter

5.1 Rätten att behandla personuppgifter

Arbetaren behandlar personuppgifter i enlighet med förordningens krav. Arbetaren är skyldig att redogöra för ändamålet för behandlingen av personuppgifter, den lagliga grunden för behandlingen, vilka kategorier av personuppgifter som behandlas, samt lagringstiden för personuppgifterna.

5.2 Behandling av prenumeranters/kunders personuppgifter

Ändamål
– Distribution av webbtidning och pappersmagasin
– Fakturering, autogiro, bokföring, redovisning
– Hantera historik om order och betalsätt
– Hantera kundtjänstärenden
– Utreda klagomål eller supportärenden (inklusive teknisk support)

– Utvärdera användningen av Arbetarens webb och tjänster

Laglig grund
– För att fullgöra avtal om prenumeration eller köp av tjänst

– Rättslig förpliktelse (gällande bokföring samt redovisning av prenumeranter för mätning av upplaga)

– Intresseavvägning (gällande behov att utvärdera användande av webbtidning och liknande, hantering av kundtjänstärenden, förnyelse av prenumeration eller tjänst)

Kategori av personuppgifter

Namn, personnummer, adress, e-postadress, telefon, kontonummer, logginformation, användar-id, ip-adress, user agent-sträng.

Lagringstid

Arbetaren behandlar personuppgifterna så länge det behövs för ovan angivna ändamål under tiden prenumerationen varar. Efter avslutad prenumeration behålls uppgifterna i två år för att kunna upprätthålla kvalitet på Arbetarens statistik. Därefter tas uppgifterna bort eller avidentifieras förutom de personuppgifterna som måste sparas på grund av rättsliga förpliktelser, såsom exempelvis lagliga krav på att spara bokföring i sju år.

5.3 Behandling av intresserades personuppgifter

Ändamål
– Möjlighet till inloggning på digitala tjänster
– Distribution av nyhetsbrev

– Utskick av provexemplar

– Direkt marknadsföring

Laglig grund
Uttryckligt samtycke. Samtycket kan när som helst återkallas.

Kategori av personuppgifter

Namn, adress, e-postadress, telefon, logginformation, användar-id, ip-adress, user agent-sträng.

Lagringstid

Arbetaren behandlar personuppgifterna så länge den intresserade lämnar samtycke till behandlingen.

5.4 Behandling av personuppgifter för besökande på webbplats

Ändamål
– Statistik och analys gällande användning av webbplats.

Laglig grund
Uttryckligt samtycke vid användande av cookies.

– Intresseavvägning (gällande behov att utvärdera användande av webb).

Kategori av personuppgifter

Logginformation, ip-adress, user agent-sträng.

Lagringstid

Arbetaren strävar efter att använda dessa uppgifter utan att klassa dessa som personuppgifter. Om uppgifterna kan klassas som personuppgifter så sparas dessa så länge de behövs för ovan angivna ändamål. Om uttryckligt samtycke givits till behandlingen sparas uppgifterna så länge samtycke finns.

Inbäddat innehåll från andra webbplatser

Artiklar på Arbetarens webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen. Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om användare, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka användarens interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av interaktion med detta inbäddade innehåll om användaren har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

5.5 Behandling av anställdas personuppgifter

Ändamål
– Hantera anställningsförhållandet

– Bokföring och redovisning

– Fullgöra arbetsrättsliga skyldigheter

Laglig grund
– För att fullgöra anställningsavtal

– Rättslig förpliktelse gällande bokföring, redovisning och arbetsrättsliga skyldigheter

Kategori av personuppgifter

Namn, personnummer, foto, adress, e-postadress, telefon, kontonummer, användar-id, samt nära anhörigas namn, adress, e-postadress och telefon.

Lagringstid

Arbetaren behandlar personuppgifterna så länge anställningen varar och därefter så länge personuppgifterna måste sparas på grund av rättsliga förpliktelser.

6. Behandling av personuppgift med stöd i grundlag

Denna dataskyddspolicy gäller inte i den mån det skulle inkräkta på Arbetarens grundlagsskyddade rättigheter enligt Tryckfrihetsförordningen eller Yttrandefrihetsgrundlagen.

7. Ändring av dataskyddspolicy

Arbetaren har rätt att när som helst ändra denna dataskyddspolicy. Arbetaren ska med rimligt varsel underrätta registrerade användare om ändringar i dataskyddspolicy.

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
[email protected]

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
[email protected]

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984