Kunskapsbrist bakom könsdiskriminering

Att det är väsentligt svårare för kvinnor än för män att få arbetsskador godkända har länge varit välkänt, och Försäkringskassan har trots direktiv från regeringen inte lyckats komma till rätta med problemen. Nu har Inspektionen för socialförsäkringen utrett frågan och kommit fram till att könsdiskrimineringen bottnar i kunskapsbrist.

Granskningen visar att beslut om arbetsskadelivränta i hög utsträckning fattas utifrån det tillgängliga forskningsunderlaget. Och när det gäller kvinnodominerade yrken är detta underlag allt som oftast otillräckligt.

”Det finns brister i det vetenskapliga kunskapsunderlag som ligger till grund för Försäkringskassans beslut i arbetsskadeärenden. Kunskapsunderlaget om sambandet mellan faktorer i arbetet och sjukdom utgörs till största delen av studier genomförda i mansdominerade yrken”, skriver myndigheten i sin analys.