Radarserie #52/2017

Arbetssamhället: Inledning

Kampanj från Lantbrukarnas riksförbund, LRF, 2005. Foto: Anders Wiklund/TT

Tack vare den teknologiska utvecklingen är behovet av mänsklig arbetskraft mindre än någonsin. Ändå arbetar vi mer än vad vi gjort under större delen av historien. Utbrändhet och stress ökar, jobb fylls av ”tomt arbete” och pensionsåldern höjs. Sociologen Roland Paulsens bok Arbetssamhället utkom första gången år 2010, och gavs i år ut på nytt på Atlas förlag, i en reviderad och utökad upplaga. Arbetaren återpublicerar i sommar de inledande delarna av boken i en radarserie. Här är första delen, bokens introduktionskapitel.

Av alla märkliga idéer som i dag präglar samhällsdebatten kommer jag i denna bok att uppmärksamma en mycket speciell sådan: idén om att skapa arbete. Jag vill ge dig som läser detta i uppgift att under en dag räkna hur många gånger du hör någon politiker, företagsledare, journalist eller annan människa nämna vikten av att på ett eller annat sätt ”skapa fler jobb”, ”generera arbetstillfällen”, ”öka sysselsättningen” eller ”bekämpa arbetslösheten”. Jag törs lova att ingen annan samhällsfråga tar lika stor plats som sysselsättningsfrågan.1 Om inte i direkt form finner vi den som inramning åt en rad andra, till synes orelaterade samhällsfrågor. Ta vilken miljöfråga som helst – det kan gälla huruvida mineralutvinning, avverkning, utfiskning eller fracking ska tillåtas på en viss plats, eller om hur konsumtionen av allsköns fossila bränslen bör regleras för att hejda den globala uppvärmningen – och den kommer att vändas till en fråga om att skapa eller förlora jobb. Nämn flyktingmottagande, anhöriginvandring, uppehållstillstånd och det kommer raskt att leda till hur invandrargrupper ska sättas i arbete. På samma vis avslöjar sig oron för svenska elevers sjunkande skolresultat inte sällan handla om hur väl vi ska stå oss i den internationella konkurrensen och säkra framtidens jobb.

 
Roland Paulsens Arbetssamhället utkom i år (2017) i nyutgåva på Atlas förlag.

Även som samhällsekonomisk fråga är sysselsättningsfrågan överordnad. I dag arbetar vi exempelvis inte för att skapa tillväxt; i stället tycks den rådande ambitionen vara att genom tillväxt skapa arbete. Om logiken bakom detta tvista emellertid de lärde. Lika stor som enigheten om att skapa arbete, är oenigheten om hur detta ska gå till.

Den här boken är inte ett inlägg i sysselsättningsdebatten. Då jag sympatiserar med tanken att den samhällsvetenskapliga forskningen bör vara politiskt transparent vill jag redan i detta skede varsko läsaren om att jag finner viljan att skapa arbete underlig, för att inte säga absurd. Samtidigt är min avsikt inte att presentera ett manifest mot det skapade arbetet. Jag kommer visserligen att diskutera olika alternativ till det oändliga skapandet av jobb, men det jag framför allt erbjuder är en kritisk analys av vad som lett fram till den situation som vi nu befinner oss i och av vad som händer i ett samhälle där arbetet blir ett självändamål. Jag kallar detta samhälle för arbetssamhället.

Arbetssamhället är något annat än den rena kapitalismen. Arbetssamhället har funnits före kapitalismen, och det har återuppstått i samhällen som försökt ta steget från kapitalism till socialism. Jag kommer att skriva om flera typer av arbetssamhällen här, men framför allt kommer analysen att kretsa kring det svenska arbetssamhälle som stat och kapital gemensamt reproducerar.

Arbetssamhället rymmer en spänning mellan två sinsemellan oppositionella krafter; den ena produktiv, den andra ideologisk. Den produktiva kraften består i det mänskliga produktionssystemets effektivisering: genom utveckling av ny teknik och nya arbetsmetoder har vi lyckats mångdubbla effektiviteten i vårt arbete. Det välstånd som i slutet av 1800-talet krävde tjugo människors arbetsinsats kan i dag produceras av en människa. Denna mänsklighetens triumf, denna kollektiva ackumulation av generationers yrkesskicklighet och ingenjörskonst, förvrids i arbetssamhället till en förbannelse. Bertrand Russells knappnålsexempel från 1935 illustrerar på ett tydligt sätt konflikten:

Anta att ett visst antal människor i ett givet ögonblick är sysselsatta med att tillverka knappnålar. De tillverkar så många knappnålar som världen behöver på (säg) åtta timmars arbete per dag. Någon gör en uppfinning varpå samma antal människor kan tillverka dubbelt så många knappnålar som förut. Men världen behöver inte dubbelt så många knappnålar: knappnålar är redan så billiga att några fler knappast skulle säljas till lägre pris. I en förnuftig värld skulle alla som sysslade med tillverkning av knappnålar börja arbeta fyra timmar i stället för åtta, och allt annat skulle fortlöpa som tidigare. Men i den existerande världen skulle detta anses demoraliserande. Människorna arbetar fortfarande åtta timmar, det blir för många knappnålar, några företagare går i konkurs, och halva antalet av de som innan sysslade med knappnålstillverkning blir av med jobbet. Det finns i slutändan precis lika mycket fritid som i det förra fallet, men hälften av arbetarna är fullständigt sysslolösa medan den andra hälften är överansträngd. På så vis garanteras att den oundvikliga fritiden ska fortsätta orsaka elände överallt, i stället för att bli en allmän källa till lycka. Går det att föreställa sig något mer vansinnigt?2

En man står brevid en vävstol på Borås Wäfveri AB år 1930. Tvärtemot vad många på 1930-talet trodde blev aldrig halva antalet arbetare ”fullständigt sysslolösa” i rationaliseringsprocessen.
En man står brevid en vävstol på Borås Wäfveri AB år 1930. Tvärtemot vad många på 1930-talet trodde blev aldrig halva antalet arbetare ”fullständigt sysslolösa” i rationaliseringsprocessen. Foto: TT

Trots den pedagogiska klarheten lider Russells exempel dess värre av en brist i analogin. Tvärtemot vad många på 1930-talet trodde blev aldrig halva antalet arbetare ”fullständigt sysslolösa” i rationaliseringsprocessen. Att vi under ett par sekel tvingats brottas med arbetslöshetens problem bör inte överskugga det faktum att produktivitetsdubbleringarna haft ytterst liten inverkan på arbetslöshetstal och genomsnittlig arbetstid. Vi har skapat jobb, och ju mer produktiviteten stigit, desto mer inriktade har vi blivit på att fortsätta göra just detta.

Det är länge sedan vi i Sverige sökte lösa ut den stigande produktiviteten i form av kortare arbetstid. Sedan införandet av den femte semesterveckan 1978 har arbetstidsförkortningarna lyst med sin frånvaro – ändå har produktiviteten fördubblats sedan dess. Faktum är att vi blivit så bra på att skapa jobb att vi för första gången i historien nu håller på att förlänga arbetstiden genom att höja pensionsåldern. Detta sker inte bara i Sverige (som redan har högst pensionsålder i EU) utan i ett tjugotal länder runt om i världen, däribland Frankrike, Polen och Australien.3

1987 arbetade exempelvis den genomsnittliga amerikanen 305 timmar mer än 1969.

Om man räknar hur mycket tid vi, med hänsyn till deltidsarbete och arbetslöshet, lägger på förvärvsarbete pekar det mesta på att en förlängning av arbetstiden skett i vissa länder. Enligt den ekonomiska historikern Juliet B. Schor minskade visserligen den genomsnittliga arbetstiden i USA radikalt mellan 1850 och 1950, men denna minskning nådde efter andra världskriget ett abrupt slut. Mellan 1948 och 1968 började arbetstiden i stället att förlängas för att därefter stiga desto brantare. 1987 arbetade exempelvis den genomsnittliga amerikanen 305 timmar mer än 1969.4 Ser man till OECD:s data över antal arbetade timmar per sysselsatt person tillhör Sverige och USA det fåtal länder där arbetstiden ökat under de senaste 40 åren.5

Sett ur ett längre tidsperspektiv är det endast under den tidiga industrialiseringens mest brutala dagar som människan arbetat mer än vad hon i dag gör. Bland antropologer råder stor konsensus kring uppfattningen att vi vid historiens gryning i egenskap av jägare-samlare arbetade cirka 20–35 timmar i veckan för att tillfredsställa våra behov och inta lämplig diet. Antikens romare och greker hade betydligt längre semesterperioder än vad vi har i dag, och i det medeltida samhället var åttatimmarsarbetsdagarna inte bara färre utan också präglade av lägre arbetsintensitet. Den näringsverksamhet som historiskt sett sysselsatt oss mer än någon annan, jordbruket, var innan dess industrialisering dessutom kopplad till årstidernas cykler. Även om vissa arbetsdagar kunde vara långa under skördetid arbetade feodalsamhällets bönder i huvudsak 120–150 dagar om året.6

Trots att vår teknologi gjort behovet av mänsklig arbetskraft mindre än någonsin arbetar vi alltså mer än vad man gjort under större delen av den mänskliga historien. Detta borde vara en bitter insikt. Liksom Bertrand Russell har majoriteten av arbetskritiker – i stället för att analysera arbetssamhällets förbluffande överlevnadsförmåga – varnat för den kris som vi riskerar att råka ut för om vi inte drar ner på arbetet. Den så kallade kristeorin sträcker sig tillbaka till Marx och kan förstås så här: när knappnålsmaskinen tillsammans med andra produktionstekniska innovationer försätter allt fler i arbetslöshet så breder en fattigdom ut sig som gör att den växande rikedom som produceras inte kan mötas av tillräcklig konsumtion. Det uppstår då ett överskott av produkter och tjänster som företagen inte blir av med och denna överproduktion gör i sin tur att ännu fler anställda måste sägas upp, vilket minskar konsumtionen i samhället ytterligare.

Dessa negativa spiraler av överproduktionskriser uppstår med kapitalismens utbredning med allt jämnare mellanrum och med allt svårare konsekvenser. Kapitalismens effektiva produktion förvandlas således till ett hot mot dess egen fortlevnad. Med Marx ord: ”De vapen, varmed bourgeoisien slagit feodalismen till marken, riktar sig nu mot bourgeoisien själv.”

Jag kommer att försöka förklara varför Marx profetia om kapitalismens självdestruktion så här långt visat sig vara falsk. Jag vill påstå att det inte finns någon frågeställning som tydligare uppenbarar gapet mellan nuets misär och möjlighetens rikedom. Kristeorin har inte minst på grund av dess ekonomiska determinism avskrivits i tusentals böcker. Ändå fångar den en fundamental spänning i vårt ekonomiska system. Med teknikens utveckling behövs allt färre personer i såväl betalt som obetalt arbete – så vad förklarar att ekonomin hittills klarat sig från ett fullständigt sammanbrott?

Vissa svar på denna fråga har inom samhällsvetenskapen haft en mer framträdande plats än andra. Globaliseringen tillhör ett av de mest populära svaren. Sammandraget kan man säga att det stora överflödet av varor kräver att marknaderna geografiskt vidgas till länder som tidigare stått utanför den kapitalistiska ekonomin. ”Behovet av en konstant expanderande produktmarknad sprider bourgeoisien över hela jordklotets yta”, skrev Marx och Engels redan i det Kommunistiska manifestet 1848. Inte förrän kapitalismen var global och vidare expansion omöjlig skulle dess sammanbrott komma, tänkte de. Kanske har globaliseringsprocessen gått långsammare än vad Marx och Engels trodde?

Friedrich Engels (t v) och Karl Marx. Kanske har globaliseringsprocessen gått långsammare än vad de båda arbetarrörelseteoretikerna trodde?
Friedrich Engels (t v) och Karl Marx. Kanske har globaliseringsprocessen gått långsammare än vad de båda arbetarrörelseteoretikerna trodde? Foto: TT

Andra populära förklaringsmodeller inbegriper den statliga stimulansen. Genom att exempelvis absorbera överflödig arbetskraft i statligt organiserad utbyggnad av infrastruktur och förse arbetslösa med bidrag har man lyckats hindra konsumtionen från att dana. Staten har även spelat en avgörande roll i utvecklingen mot vad vissa beskrivit som en krigsekonomi – en kapitalism som förser människor med arbete genom ständig destruktion av existerande tillgångar. Ytterligare en teori har betonat utvecklingen av nya behov – falska enligt vissa, fullt naturliga enligt andra – och hur de ekonomiskt privilegierade lyckats driva upp sin konsumtionsnivå för att svälja en del av överflödet.

Dessa teorier har ett väl så stort förklaringsvärde, och särskilt behovsteorin kommer att behandlas ingående senare i boken. Problemet är att arbetet i sig tenderat att glida undan analysen. Jag återkommer här till frågan om det skapade arbetet – hur ser det egentligen ut? ”De båda största partierna i Sverige kallar sig arbetarpartier”, skriver idéhistorikern Sven-Eric Liedman 2009 i ett debattinlägg om dagens arbete. ”Vad är det för arbete som de båda eftersträvar? Går det att säga mer än: motsatsen till arbetslöshet?”7

Sedan nationalekonomin instiftades som samhällsvetenskaplig disciplin har arbetet förutsatts fungera som samhällsorganismens taktfasta hjärta, som ett centrum av effektivitet, verksamhet och resurshushållning. Mitt bidrag till diskussionen om överproduktionens gåta utgörs av en teori om att överproduktionen gått så långt att den drastiskt kommit att inskränka själva produktionsapparatens rationalitet. Det minskade behovet av arbete visar sig i det arbete som utförs.

Det intervjupersonerna hade gemensamt var att de ägnade mer än hälften av sin arbetstid åt aktiviteter som inte hade något med deras egentliga arbete att göra.

Idén till denna bok föddes under ett forskningsprojekt då jag var sysselsatt med att intervjua extrema fall av vad jag så småningom kommit att kalla för ”tomt arbete”. Det intervjupersonerna hade gemensamt var att de ägnade mer än hälften av sin arbetstid åt aktiviteter som inte hade något med deras egentliga arbete att göra – många ägnade arbetstiden åt att surfa på internet, skriva privat e-post eller tala i telefon; andra kunde spela spel, titta på film eller sova. Bland fyrtiotalet intervjupersoner tillhörde majoriteten den välutbildade och relativt välbetalda delen av befolkningen. Deras arbete var på ytan respektabelt, viktigt och till och med ansett, men till innehållet likväl dränerat på mening.

Även om detta för mig innebar att min respekt för arbetets helgd reducerades till ett minimum insåg jag det omöjliga i att utifrån dessa extremfall uttala sig om ”dagens arbetsliv” generellt. Men jag var heller inte beredd på att avskriva det tomma arbetet som en bagatell i arbetslivets marginal. Att klyva den arbetande befolkningen i en liten del som tär och en större del som när skulle vara ett lika stort misstag som att generalisera utifrån det tomma arbetets ytterligheter. Arbetets mening (eller brist på mening) är snarare en gradfråga. Något förenklat skulle man kunna placera in arbetets arter och avarter på en skala där den sysslolösa bankirens ”arbete” utgör en extrem, och den ekologiska småbrukarens arbete den andra extremen. Mellan dessa poler fördelar sig den gigantiska mångfalden av jobb längs hela spektret – jobb som i sig dessutom kan innebära breda variationer i meningsfullhet vad det gäller arbetsuppgifter.

Många som läser detta torde ha svårt att känna igen sig i den rådande bilden av det goda arbetet. Det kan till och med vara svårt att se på vilket sätt ens ”arbete” alls är ett arbete annat än till formen. I stället för effektivitet och kreativitet innebär arbetet för de allra flesta motvilja och leda (se kapitel 2). Den här olusten inför arbetet kommer i boken att analyseras och sättas in i ett arbetshistoriskt sammanhang. Meningslösheten kan, som jag kommer att visa, ta sig olika former beroende på yrke och position.

Långt ifrån alla som arbetar upplever arbetet som en förbannelse. Överflödet tillåter nämligen en diversifiering av arbetet som gör att allt som kan avlönas och lite till kan kallas för ”arbete”. I en restaurang kan man exempelvis anta att de som lagar mat och serverar arbetar i formell mening. Men även de som blir serverade kan formellt ”arbeta” om de exempelvis är där på representationsmiddag. En av de mer politiska ambitionerna med denna bok är att läsaren ska få inblick i orimligheten i att tala om arbetet som en kreativ verksamhet, som en grund för gemenskap, eller som en förrättning underkastad effektiviseringskravens tunga ok. ”Arbetet” saknar sådan enhetlighet och kan bara till mycket liten del tillskrivas dessa egenskaper. Bortom arbetsideologins rationalitetsanspråk kommer vi att se ett kolossalt slöseri. Bakom dess löften om mening och utveckling kommer vi att finna underordningens repetition.

Även de som blir serverade på en restaurang kan formellt ”arbeta” om de exempelvis är där på representationsmiddag.
Även de som blir serverade på en restaurang kan formellt ”arbeta” om de exempelvis är där på representationsmiddag. Foto: Andrew Medichini/TT

Innan bokens disposition presenteras kan det vara på sin plats med ett par begreppsliga klargöranden. Utöver ambitionen att utreda överproduktionens gåta kommer jag att erbjuda en introduktion till den mest tongivande arbetskritiska litteraturen. Med ”arbetskritik” åsyftar jag teorier och idéer där arbetets centrala roll och förmodade behag på ett eller annat sätt ifrågasätts. Skaran av arbetskritiker inbegriper vitt skilda tänkare som Platon och Aristoteles, Karl Marx och Peter Kropotkin samt mer samtida samhällsfilosofer, vars aktualitet påbjuder att behandla dem mer ingående än övriga, som Herbert Marcuse, André Gorz och Nancy Fraser. Exposén kommer utan tvivel att göra sig skyldig till viss eurocentrism. Den närmast uppenbara förklaringen är att överproduktionens problem historiskt stammar från den materiellt sett rika delen av världen. I takt med att arbetssamhället vinner mark sprider sig dock arbetskritiken och dess relevans till nya regioner.

Under den långa tid som förflutit sedan Platon påtalade arbetets fördärv har innebörden i begreppet ”arbete” varierat avsevärt. Den läsare som letar efter en fast definition kommer här att hållas på halster. Även om jag i första hand behandlar det arbete som utförs mot ekonomisk ersättning, kommer jag att framhålla arbetsdefinitionens politiska laddning i relation till hur man sett på arbete under olika tider. Vad som exempelvis betraktas som ”lönearbete” och inte varierar än i dag mellan nationer och har i vissa fall föregåtts av lång, politisk kamp. Som Karel Kosík skriver i sin utredning av arbetsbegreppet så ansåg sig exempelvis inte Aristoteles arbeta när han filosoferade, men när en filosofiprofessor i dag sätter sig vid skrivbordet så är hon eller han likväl ”på jobbet”. På samma sätt har barnuppfostran länge hållits utanför lönearbetets sfär fram tills för bara några decennier sedan då kvinnornas intåg på arbetsmarknaden krävde offentlig barnomsorg.

Med överproduktionen har vi alltså kunnat vidga arbetsbegreppet till att inbegripa aktiviteter som tidigare ansågs utgöra arbetets motsats. Detta kan skapa förvirring i en bok som denna, men även om jag kommer att försöka specificera arbetets kontextuella mening under resans gång vill jag snarare än att presentera ett ”facit” uppmuntra läsaren att själv ta ställning till arbetsbegreppets uttänjning. En pianist som övar skalor, en sjuksköterska som tar blodprov, en direktör som skär ner på personalstyrkan, en människa som dammsuger sitt hem – är det rimligt att inlemma så pass skilda aktiviteter som dessa under ett och samma begrepp? Om inte, hur kommer det sig då att vi gör det?8

 – – –

Boken består av fyra huvuddelar som kan läsas var för sig samt i valfri ordning efter preferens. Tanken är att dispositionen ska reflektera arbetssamhällets konfliktfyllda struktur. Den första delen behandlar framväxten av arbetsideologin och hur den skiljer sig från den förmoderna synen på arbete. Den andra delen handlar om hur överproduktionens problem tar sig uttryck inom konsumtionssfären, och den tredje delen om hur det märks inom produktionssfären. Den fjärde delen behandlar arbetskritiska praktiker och alternativ till arbetssamhället.

I kapitel 1 kommer läsaren att bli varse att arbetssamhällets ideologiska drivkraft är relativt ny och dessutom helt motsatt den arbetssyn som dominerat den västerländska historien. Faktum är att arbetet gått från att i huvudsak betraktas som en förödmjukelse, som ett nedrigt och vämjeligt straff, till att proklameras som en rättighet. Den långa resan från den antika avskyn till den moderna vördnaden beskrivs här övergripligt. Syftet är att urskilja några av arbetsideologins hoptrasslade trådar och skapa klarhet i en ytterst motsägelsefull idériktning. Från det att den ”protestantiska” arbetsmoralen uppstod bland ett fåtal asketer under 1500-talet har arbetsideologin växt genom att dra på sig nya lager från idéhistoriska strömningar hos efterkommande tidsepoker. Trots att den tidigaste arbetsivern kan sägas härstamma från religiös ängslan råder det inget tvivel om att arbetsideologin nådde sin stora spridning med industrialiseringens våldsamma arbetstvång. Med våldet instiftades en lydnadsmoral och idén om arbetet som en plikt. Denna stora ideologiindoktrinering kunde, när arbetsmoralen väl naturaliserats och produktionens effektivitet mångdubblats, anta mer raffinerade (och mindre våldsamma) former.

Kapitel 2 beskriver hur gudsfruktan kompletteras med en fruktan för arbetslöshet och hur ”rätten till arbete” myntas av arbetarrörelsen. Varje epok har satt sitt historiska avtryck och på sitt sätt bidragit till vad som lett fram till dagens arbetsideologi. Vi märker detta i hur vi numera tenderar att både betrakta arbetet som en plikt och som en rättighet. För utvecklingen av synen på arbetet som en rättighet har föreställningen om arbetets goda inverkan på folkhälsan spelat stor roll. Denna föreställning beskrivs och analyseras här i detalj, liksom den om att arbetet skänker livet mening och är ett verktyg för integration. Flera moderna rörelser har också drivit på rättighetsdiskursen. Jag kommer, med särskilt fokus på den feministiska rörelsen, ge exempel på hur radikala strömningar, trots initialt arbetskritiska ansatser, har anpassat sig till arbetssamhället och delvis blivit till dess stöttepelare.

I bokens andra del behandlas produktionsökningarna och deras inverkan på vår konsumtion. Som John Maynard Keynes en gång skrev kan ”människans ekonomiska problem” nu äntligen lösas. Befintlig teknik har potentialen att reducera arbetets börda till ett minimum, att göra oss fria. I arbetssamhället framträder denna frihet emellertid mer som ett hot än något annat. Om detta handlar kapitel 3. Människans försörjningstvång, den bibliska gudens straff, lever inte kvar av materiell nödvändighet utan som något människan själv ålägger sig. ”Människan” inbegriper dock inte alla människor – i det här kapitlet beskrivs även de maktintressen som arbetssamhället, i såväl kapitalistisk som statskommunistisk form, främjar. Dessa får stor betydelse vid kritisk granskning av några av de mest uppmärksammade kristeorierna, teorier som i Marx anda ser produktionsöverflödet som en kraft som på sikt kan få arbetssamhällets fördämningar att brista.

I kapitel 4 sammanfattas de mest upprepade förklaringarna till varför Marx profetia om kapitalismens självgenererade destruktion inte har infriats. Jag går igenom tillblivelsen av två former av stimulans till ökad konsumtion. Dels den privata stimulansen, som framför allt märks i reklamindustrins blomstring; dels den statliga stimulansen där man främst genom skatte-, penning- och bidragspolitik samt inrättningen av en offentlig arbetssektor försökt absorbera det växande överskottet av arbetskraft och hålla folkets köpkraft på jämn nivå.

De psykologiska konsekvenserna av dessa former av institutionaliserad konsumtionsstimulans analyseras i kapitel 5. Detta kapitel är det mest teoretiska och kan betraktas som en djupdykning i arbetskritikens återkommande gradering av de mänskliga behoven. En tes som delas av fler än arbetskritiker är att arbetet med teknikens utveckling antagit en rad improduktiva former. Merparten av det moderna arbetssamhällets lönearbete tillfredsställer inte några vitala behov hos människan, men med hjälp av olika former av stimulans har man lyckats blåsa upp hennes behovsstruktur till att innefatta sådant som tidigare generationer inte ens kunde drömma om. Kritiken av denna ”konsumism” och dess statliga understöd vilar ofta på en mer eller mindre uttalad distinktion mellan ”falska” och ”sanna” behov. Med postmodernismens kritik av den här sortens dualismer inom humaniora och samhällsvetenskap har mycket av dess teoretiska underlag fallit i glömska. Här sammanfattas fyra olika ståndpunkter beträffande människans behovsstruktur och hur denna påverkas av stimulans och överflöd.

Merparten av det moderna arbetssamhällets lönearbete tillfredsställer inte några vitala behov hos människan, men med hjälp av olika former av stimulans har man lyckats blåsa upp hennes behovsstruktur till att innefatta sådant som tidigare generationer inte ens kunde drömma om.
Merparten av det moderna arbetssamhällets lönearbete tillfredsställer inte några vitala behov hos människan, men med hjälp av olika former av stimulans har man lyckats blåsa upp hennes behovsstruktur till att innefatta sådant som tidigare generationer inte ens kunde drömma om. Foto: TT

Den tredje delen upptas helt av överproduktionens omvälvande, men ytterst ouppmärksammade betydelse för arbetslivet. Kapitel 6 lyfter fram en mindre omdiskuterad sida av överflödet och dess konsumtionsrelaterade konsekvenser. Som Baudrillard beskrivit det, antyder talet om ”överflöd” att ett ”slöseri” också äger rum. Detta slöseri skulle visserligen kunna härledas till konsumismens övergödning av vissa och exploatering av andra, men i det här kapitlet lyfts mer direkta former av slöseri fram. Två fenomen som enbart har till syfte att garantera varucirkulation och bevara det rådande arbetstvånget hamnar i centrum för analysen. Dels det planerade åldrandet av teknikvaror, hur man genom marknadsföringen och redan på innovationsstadiet vid tillverkning av exempelvis en mobiltelefon –för att ta ett aktuellt exempel – säkerställer att telefonen i fråga antingen kommer att gå sönder eller bli omodern inom en viss tidsperiod för att vidare efterfrågan ska kunna upprätthållas; dels den prisbevarande varukasseringen som på produktions- och distributionsnivå uppstår när det finns ett överflöd av en viss vara; ett överflöd som gör det mer lönsamt att skapa artificiell brist (genom att exempelvis kasta matvaror) än att dumpa priserna. Arbetssamhällets ekonomiska disciplin är bevisligen inte den lära om ”hushållning med begränsade resurser” som den en gång varit.

Att arbetsbegreppet vidgats till att innefatta så mycket att det i princip förlorat sin mening är inte bara ett abstrakt påstående utan en ytterst kännbar realitet för den växande gruppen människor som inte ens inför sig själva kan motivera sin sysselsättning. Jag betraktar den här delen som det viktigaste bidraget till kritiken av arbetssamhället, men vill betona att det inte handlar om en revision av Marx alienationsteori. I den mån vi alls har att göra med alienation i dag, rör det sig om en hyperalienation. Vi har sedan länge passerat den gräns där produkten av vårt arbete är oss främmande. Dagens förfrämligande är djupare än så. Den angriper själva rötterna till vår existens. Kapitel 7 redogör för tjänstesektorns tillväxt och för hur allt fler livsaktiviteter inbegrips i lönearbetet med konsekvensen att spontaniteten hos dessa aktiviteter dör ut.

Kapitel 8 behandlar ytterligare en konsekvens av tjänstesektorns tillväxt, nämligen att arbetet antar en immateriell karaktär. Även i det industriella arbetet ökar avståndet till produkten – dels genom den, inom arbetssociologin, väl utforskade fragmenteringen av arbetsprocessen; dels genom att teknik ersätter arbetsuppgifter som tidigare utförts manuellt. Våra sinnen mister således en viktig stimulans i vardagen och våra kroppar blir oss främmande. På liknande sätt kan vissa typer av immateriellt arbete leda till förfrämligandet från våra känslor. När vi inte längre får betalt för olika göromål (som att utföra, producera eller leverera) utan ägnar merparten av vår vakna tid åt att mot betalning inta vissa sinnestillstånd (genom att bete oss, vara och behaga enligt förutbestämda mönster) så uppstår förvirring kring vilka vi egentligen är. När känner vi och uppför vi oss enligt inre önskan, och när är känslolivet och handlingarna blott slentrianspeglingar av hur vi dagligen lärt oss att interagera med människor i vårt förvärvsarbete?

Kapitel 9 behandlar ett slags sista steg i arbetets utarmning. Här är det inte längre arbetets brist på substans eller förnedrande karaktär som intresserar oss, utan dess totala frånvaro. Som en meningslöshetens kulmen visar oss det tomma arbetet, arbetstid utan arbetsuppgifter, hur arbetet kan reduceras till ren symbolik. Det tomma arbetet bekräftar ytterligare att priset för undvikandet av Marx kriser av arbetslöshet och varuöverflöd är arbetslivets substansdränering. Det vi ser är arbetets slutliga separation från produktionen. Arbetet antar skepnaden av en förnedrings-, tvångs- och maktgenomsyrad tidsdödare som lever vidare för sin egen skull.

För att inte stanna vid kritikens rena negation kommer exempel på vägar ut ur arbetssamhället att presenteras i kapitel 10. Vi kommer att få ta del av några motrörelser som äger rum på mikronivå. Dessa rörelser går under beteckningen ekoaktivism och har som gemensam nämnare att de hjälper individen att minimera konsumtion och arbete till ett minimum. Att de materialiserar en rationalitet som bättre tar vara på teknologins arbetsminimerande potential är också anledningen till att de i arbetssamhället så ofta rör sig i en gråzon mellan det lagliga och det olagliga. Vid sidan av dessa motrörelser kommer jag i kapitel 11, som motvikt till den bekväma resignation som kännetecknar allsköns ”radikala” strukturalister, diskutera arbetskritikens utopiska potential och de två mest förekommande förslagen på vägar ut ur arbetssamhället: förkortad arbetstid och basinkomst.

 

Fotnoter:

1. Medierapporteringens prioritering av sysselsättningsfrågan återspeglas hos allmänheten i stort enligt flera opinionsundersökningar där sysselsättningsfrågan placerats i topp vid rankning av olika samhällsproblem sedan lång tid tillbaka, se Henrik Ekengren Oscarsson och Annika Bergström, ”Svenska trender 1986–2015”, Göteborg, SOM-Institutet, 2016. Detta gäller inte bara den svenska befolkningen; sedan man i Eurobarometerns standardenkäter började fråga EU-medborgare vilka samhällsfrågor de anser vara viktigast, har ”arbetslösheten” rankats högst sedan början av 1980-talet, och med god marginal till de två efterföljande samhällsproblemen ”inflation” och ”brottslighet”, se Eurobarometer, ”Effects of the economic and financial crisis on European public opinion”, European Commission, 2014.

2. Bertrand Russell, In praise of idleness and other essays, London: Routledge, 1996 [1935], s. 6-7.

3. Cecilia Westin, ”Sverige har högst pensionsålder i EU”, Stockholm, SCB, 2016.

4. Schors studie av arbetstidens utveckling under den amerikanska efterkrigstiden är den mest citerade på området och, följaktligen, också en av de mest omdiskuterade, se Juliet B. Schor, The overworked American: The unexpected decline of leisure, New York: Basic Books, 1991. En nyare studie tyder på att Schors studie stämmer, samt att ökningen fortsatt även efter 1990 (deras data sträcker sig till 2007), se Lawrence Mishel m.fl., The state of working America, Ithaca: Cornell University Press, 2012. Andra studier visar att minskningen i antal arbetade timmar mattades av efter andra världskriget, men att den ändå fortsatt. Till exempel tyder Huberman och Minns data på att arbetstiden även efter andra världskriget fortsatte sjunka i USA, Kanada och Australien, om än betydligt försiktigare än innan, för att mellan 1980 och 2000 öka en aning, se Michael Huberman och Chris Minns, ”The times they are not changin’: Days and hours of work in Old and New Worlds, 1870–2000”, Explorations in Economic History, vol. 44, nr 4, 2007. För att få en överblick över studierna på detta område rekommenderas Negreys sammanställning där fem av sju studier visar på att arbetade timmar per år fortsatt gå ner, se Cynthia Negrey, Work time: Conflict, control, and change, New York: Polity, 2012. Även om nationalekonomer är mer benägna att tala om en nedgång än övriga inom samhällsvetenskapen är dock nationalekonomerna kluvna i frågan. Som Robert Whaples visat motsatte sig en knapp majoritet Schors analys (58 procent). Frågan var en av de som det enligt Whaples rådde minst konsensus kring bland de arbetsmarknadsekonomer som ingick i hans enkät. En av de få frågor som ekonomerna var ännu mindre överens om var huruvida ”fackförbund generellt har negativa effekter på välfärden även om de kan förbättra välfärden för sina medlemmar”, se Robert Whaples, ”Where is there consensus among American economic historians? The results of a survey on forty propositions”, The Journal of Economic History, vol. 55, nr 01, 1995, s. 729.

5. Denna statistik, samt argumentet att vi tagit ut en del av produktivitetsutvecklingen genom att sänka andelen arbete, analyseras närmare i kapitel 4.

6. För sammanställningar av forskningen kring hur mycket den förindustriella människan arbetade se Schor, The overworked American, och Marshall Sahlins, Stone age economics, Chicago: Aldine-Atherton, 1972. Sahlins analys fick stort genomslag och omkullkastade tidigare uppfattningar om att man under tider med mindre utvecklad teknologi borde ha arbetat mer. Sahlins utgick bland annat från antropologiska studier av urinvånare i Botswana och Filippinerna, aboriginska stammar och och den tanzaniska hadza-stammen. Efter Sahlins intervention har flera studier prövat hans teser och funnit att arbetsveckan kan ha varit längre än de 15 timmar som Sahlins uppskattade. I socialantropologen Raymond Hames översikt över genomsnittlig arbetstid i elva hortikulturella samhällen i Amazonas varierade arbetsdagens längd mellan tre och sju timmar beroende på samhälle, se Raymond Hames, ”Time, efficiency and fitness in the Amazonian protein quest”, Research in Economic Anthropology, vol. 11, 1989. Wanda Minge-Klevanas sammanställning av 15 antropologiska studier visade en ökning av arbete som hör hemmet till och en minskning av arbete utanför hemmet: ”kvinnor i jordbrukssamhällen arbetar mellan 2 och 7,4 timmar per dag i hemmet medan kvinnor i postindustriella samhällen arbetar mellan 5,8 och 9,5 timmar per dag i hemmet”, se Wanda Minge-Klevana m.fl., ”Does labor time decrease with industrialization? A survey of time-allocation studies”, Current Anthropology, vol. 21, nr 3, 1980, s. 287. Minge-Klevanas m.fl. drar dock inga slutsatser kring huruvida en generell ökning skett utan uppmärksammar det faktum att det postindustriella arbetet (det vill säga från och med industrialiseringen) är så ensidigt avgränsat (och därtill uppdelat i resande, utbildning och andra aktiviteter som rimligen bör räknas in) i jämförelse med det arbete som tidigare var betydligt mer lågintensivt och uppblandat i lekar och ritualer, att en strikt tidsjämförelse riskerar att dölja snarare än avslöja.

7. Sven-Eric Liedman, ”Vad är meningen med arbete?” Sydsvenskan, 3/3, 2009.

8. För mer av semantiska utredningar av arbetsbegreppet rekommenderas Jan Ch. Karlssons Begreppet arbete där författaren försöker fastställa ett empiriskt fruktbart begrepp. Som Karlsson noterar har begreppet rört sig mellan allomfattande meningslöshet och begränsande snävhet. Under mitten av 1800-talet klagade den tyske tänkaren Wilhelm Heinrich Riehl på att arbetsbegreppet täckte in så många aktiviteter att det blivit svårt att säga vad som inte var arbete. Marx smalnade dock av begreppet avsevärt till att handla om en värdegenererande process snarare än om vissa typer av aktiviteter. I en passage i Kapitalet skriver han: ”Om en sak är värdelös så är även arbetet bakom den värdelöst; arbetet räknas inte som arbete, och skapar därför inget av värde”, se Karl Marx, Marx, selected writings, Indianapolis: Hackett Publishing Company, 1994, s. 225. Marx fångar, i vad som liknar en självmotsägelse, hur skillnaden mellan ”arbete” i teoretisk och ”arbete” i vardaglig mening kan variera. Med hans definition, som egentligen är en vidareutveckling av Adam Smiths värdelära, skulle enbart en minoritet av det vi i vardaglig mening kallar för ”arbete”, kvalificeras som ”riktigt” arbete. Enligt Karlsson har vi under 1900- talet nämligen rört oss mot samma begreppsförvirring som den Riehl beskriver, se Jan Ch. Karlsson, Begreppet arbete: Definitioner, ideologier och sociala former, Lund: Arkiv, 1986, s. 104. Detta har, menar han, ideologiska orsaker. Att en aktivitet omvärderas som arbete kan i arbetssamhället innebära att stora samhällsgrupper vinner i anseende då en omvärdering exempelvis kan möjliggöra att tidigare ”obetalt arbete” förvandlas till ”lönearbete”, se Jan Ch. Karlsson, ”Arbete, immateriell produktion och sociala relationer”, Sociologisk Forskning, nr 1, 1992, s. 47. Som det kommer att framgå av den idéhistoriska beskrivningen av arbetsideologins framväxt, kan man generellt säga att arbetsbegreppet rört sig från att innefatta aktiviteter som måste utföras av naturlig nödvändighet till att innefatta i princip alla slags tjänster som någon är beredd att betala för. Detta har skett parallellt med att man gärna hänvisar till det kreativa, konstnärliga arbetet när man vill framhäva arbetets välsignelse mer generellt. Logiken bakom och riskerna med detta kommer vi att ägna stor uppmärksamhet längre fram (i kapitel 3).

 

Publicerad Uppdaterad
2 days sedan

Ledare #75/2023

Allt statsministern inte pratade om

Där samhället är svagt blir parallella maktstrukturer starka. Att Sverige och svensk välfärd har blivit svagare och monterats ner under regeringar av olika färg under samma tid som den pågående gängkriminella vågen byggts upp. Det ville statsministern inte prata om i sitt tal till nationen. Han hade sin syndabock klar.

12 döda på 18 dagar. Nivån på våldet och dess mänskliga kostnader är hjärtskärande och skrämmande. Och det krävs massiva insatser för att stoppa det.

Whatever it takes och allt ligger på bordet, sa statsministern i sitt tal i går kväll. Men riktigt allt ligger inte på bordet, det blir tydligt om man också lyssnar till vad statsministern inte pratade om.

Han pratade om barnfängelser, militärt våld mot civila, övervakning med ansiktsigenkänning, förvaringsstraff – alltså straff där vissa dömda aldrig mer kommer ut, samt utvisning utan dom. Rättsosäkra och repressiva förslag som inte hör hemma i en demokrati, men som kan komma att klubbas igenom fort medan befolkningen är i chock. Lagar ska ändras snabbt och de resurser som behövs ska sättas in.

SD:s problembild har blivit regeringens

När samhället inte längre fungerar måste någon bli syndabock. Ulf Kristersson har kalkerat Sverigedemokraternas problembild: Den grova kriminaliteten är invandringens fel och invandringen är Socialdemokraternas fel. På så sätt liknade talet mycket mer ett utspel i en febrig valrörelse än en “landsfaders” tal till nationen.

Att samhällets institutioner och välfärd underfinansierats och klassklyftor tillåtits skena pratade han så klart inte om, det är ju en utveckling han själv är med och driver. Att det är väl belagt inom forskning att detta är en utveckling som skapar grogrund för kriminalitet låtsas man inte om i dagens debatt. Hur länge ska vi ha en kriminalpolitisk debatt som inte vill ha en ärlig debatt om klassamhället och kriminalitetens orsaker? Som i stället använder den som en arena att plocka partipolitiska poäng och hetsa mot invandring?

Han pratade inte om att barnfattigdomen är akut. Trots att de som dödar och dödas ofta är just barn och alla som kan läsa vid det här laget borde veta att barnfattigdom är en stor riskfaktor när det kommer till kriminalitet. Och i år kommer barnfattigdomen öka ytterligare på grund av otillräckliga insatser för att kompensera inflationen.

Klassklyftorna och kriminalitetens orsaker

Han pratade inte om att Sverige, under den tid de senaste generationernas kriminella växt upp, har förvandlats till ett land med Västeuropas största förmögenhetskoncentration.

Han pratade inte om att köerna till BUP är milslånga. Barn väntar i månader och år på utredningar, hjälp och stöd.

Han pratade inte om att 7 av 10 av landets socialtjänster inte har resurser att arbeta uppsökande och brottsförebyggande.

Han pratade inte om att det i våras var 17 900 barn som inte klarade grundskolan och att vi har fått en skola som segregerar allt mer.

Han pratade inte om hur svårt det har blivit för fattiga människor att få hjälp av samhället, utbetalningarna av ekonomiskt bistånd och bostadsbidrag minskar stadigt.

Han pratade inte om att välfärden, under regeringar av olika färg, inte tillåtits växa i takt med befolkningen utan har underkastats en effektiviseringsdoktrin som gröpt ur den inifrån.

Repression – det enkla svaret

Skolan och socialtjänsten fick i talet endast ett tack och ett löfte om språkscreening och lovskola samt bruten sekretess. Här pratades det inte om att sätta in alla resurser som krävs.

Eftersom välfärd aldrig får kosta mer i morgon än vad den gör i dag, så återstår bara repression.

Stora delar av oppositionen jäktar med i kapprustningen. Militärer i förorterna ropar Socialdemokraterna. Den miljöpartistiske språkrörskandidaten Mattias Walving-Lundberg förespråkade i ett hårt kritiserat utspel, dödsstraff som svar på brottsutvecklingen. Regeringens samarbetspartner SD ropar på utegångsförbud och att frihetsberöva människor utan brottsmisstanke för att ”få bort dem från gatan”.

När alla rusar mot botten märker man snart att det inte finns någon.

Publicerad
3 days sedan

Inrikes #75/2023

Ökad samverkan med Irak bakom tvångs­deportation

I tisdags genomfördes den första tvångsutvisningen till Irak med chartrat plan sedan 2012. Foto: Janerik Henriksson / TT

I veckan tvångsutvisades irakier till Bagdad för första gången på elva år. Sverige har under året fått till ett närmare samarbete med Irak för ökat återvändande, bland annat genom att sända en EU-gemensam återvändandesambandsman, EURLO, till landet i våras. ”Irak är ur ett svenskt perspektiv ett prioriterat land när det kommer till återvändande”, skrev migrationsministerns pressekreterare till Arbetaren i våras.

Tidigt på tisdagsmorgonen lyfte ett chartrat plan från Arlanda. På planet satt 26 irakiska medborgare, som mot sin vilja deporterades till Bagdad. På planet fanns även poliser och personer från Kriminalvårdens transporttjänst.

Den senaste massdeportationen med ett chartrat plan till landet skedde 2012. Irak har sedan dess  haft som policy att inte ta emot medborgare som nekats asyl i Sverige, om de inte gått med på att återvända frivilligt. 

Varför Irak går med på detta nu är inte något som Migrationsministern Marit Malmer Stenergard vill kommentera. Ett som är säkert är däremot att Migrationsverket och polisen fått i uppdrag av Tidöregeringen att öka takten på utvisningar från Sverige.

Utrikesdepartementet, UD, svarar kortfattat på Arbetarens frågor via mejl:

”Det finns dialog och samarbete mellan Sverige och Irak på många olika områden. Inom ramen för samarbetet sker kontinuerliga samtal på olika nivåer. I övrigt vill vi i nuläget inte kommentera innehållet i dessa samtal”, skriver UD:s presstjänst.

Sverige sände EURLO till Irak i våras

Den 19 april skickades ett dokument ut av Sveriges dåvarande ordförandeskap i EU, som handlar om ett nytt svenskt initiativ att sända ut ambulerande återvändandesambandsmän till trejde land, som sedan publicerades av Statewatch. I dokumentet står att Sverige sänt en European Union Return Liaison Officer, EURLO, till Irak den 18 april för att arbeta för ett förbättrat samarbete när det kommer till deportationer av irakiska medborgare.

Skärmdump delar av det dokument som sändes ut av det svenska EU-ordförandeskapet i våras.

Målsättningen med utplaceringen av en EURLO är att öka det praktiska återvändandesamarbetet mellan EU:s medlemsstater och tredje land.

”Arbetsuppgifterna varierar från land till land men i stort handlar det om att bidra till att förbättra dialogen mellan beröra parter/myndigheter och praktiskt stötta i återvändandet, i alltifrån att begära landningstillstånd till att närvara på flygplatsen när personer som återvänder anländer”, skrev migrationsministerns pressekreterare Erik Engstrand till Arbetaren när tidningen grävde i detta tidigare i år. 

Varför har Sverige en person utstationerats i just Irak?

– Inom ramen för den operativa samordningsmekanismen för extern migration har en åtgärdsplan tagits fram för Irak. Åtgärdsplanen fokuserar till stor del på åtgärder för att få till stånd ett bättre återtagandesamarbete med Irak. En av de åtgärder EU enats om är att tillsätta en EURLO i Bagdad. Mot bakgrund av att Irak ur ett svenskt perspektiv är ett prioriterat land när det kommer till återvändande har Sverige valt att bistå med placering av en EURLO i Bagdad. Denne är nu på plats i Bagdad sedan drygt två månader, skrev Erik Engstrand i ett mejlsvaret tidigare i år. 

När Arbetaren kontaktar Erik Engstrand, migrationsministerns pressekreterare, igen för att fråga om korrelationen mellan utplaceringen i Irak och tvångsutvisningen i tisdag hänvisar han till Utrikesdepartementet som i sin tur svarar: ”Tack för din fråga. I nuläget har vi ingen ytterligare kommentar.”

Till Sveriges radio sade Joakim Jansson, biträdande chef för region nord på Migrationsverket, den 1 september att myndigheten fått ett bättre samarbete med Irak

– Det som hänt, och som påbörjades redan i våras, är ett samarbete mellan våra länder. Det finns i dag förutsättningar för att arbeta med de här ärendena där vi saknar frivillighet, sade han till Sveriges radio.

SD kommenterar med “Hejdå Hassan!”

Efter massutvisningen valde regeringens samarbetsparti Sverigedemokraterna att kommentera händelsen på X, tidigare Twitter, genom att lägga upp en bild på ett flygplan med texten ”Hejdå Hassan” och texten:

”Sverigedemokraterna och regeringen visar handlingskraft. Vi upprätthåller den reglerade invandringen, det som var helt omöjligt för vänsterregeringen är nu möjligt. Skillnaden kunde inte bli tydligare. Sverigedemokraterna gör skillnad på riktigt och paradigmskiftet rullar vidare.”

Ungefär trettio minuter senare var inlägget bortplockat. SD:s presschef Oskar Cavalli-Björkman säger till Svt att anledningen till att inlägget togs bort var att paritet inte hade möjlighet att moderera kommentarsfältet efter arbetstid. 

Arbetaren har försökt nå regeringspartierna Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna för att fråga hur de ser på SD:s uttalande. Inget av partierna har valt att kommentera händelsen.

Publicerad Uppdaterad
5 days sedan

Kommentar #74/2023

Nazistattacken i Uppsala ett tecken på NMR:s svaghet

En kvinna misshandlades när hon protesterade mot NMR:s demonstration i Uppsala i lördags. Foto: Willam Brunius/TT och skärmdump X

Den krympande nazistsekten NMR:s så kallade blixtaktion i Uppsala visar på organisationens fortsatta svårigheter att locka aktivister. Visst finns det våldskapital i gruppen, bland annat misshandlades en kvinna på öppen gata i samband med demonstrationen – utan att polis ingrep – men förmågan att nå ut har försvagats de senaste åren och NMR tycks bli allt mer irrelevanta inom den svenska extremhögern, skriver Arbetarens Johan Apel Röstlund.

Nordiska Motståndsrörelsen lyckades, trots att de samlat sina krympande styrkor från hela landet, inte samla mer än ett fyrtiotal aktivister till Uppsala en vacker sensommarlördag i september. Det säger något om läget för organisationen som de senaste åren kämpat hårt med både splittring, konkurrens och minskat medlemsantal. 

Luften ser ut att ha gått ur nazistballongen och av det som för knappt tio år sedan var Sveriges dominerande vit makt-sammanslutning återstår mest en sorglig samling individer som sprungits förbi av andra och helt nya grupperingar på den yttersta högerkanten.

Splittring och missnöje inom NMR

NMR ses av många inom den svenska naziströrelsen som clowner och föredettingar. Sommaren 2019 splittrades organisationen då flera tongivande medlemmar valde att lämna för att i stället bilda den hittills osynligt irrelevanta gruppen Nordisk Styrka.

På relativt kort tid har aktiviteterna därför minskat och gång på gång rapporteras det om internt missnöje. Att de inte längre annonserar om sina demonstrationer är naturligtvis ett svaghetstecken. De är nämligen väl medvetna om att kraftsamlingen inte skulle räcka till.

Första maj-fiaskot i Sundsvall tidigare i år visar det tydligt. Trots kampanjen att bussa dit folk från hela Sverige dök inte fler än 30 nazister upp under parollen ”bröd åt folket, blod från politikerna”.

Nazistiskt nattsvart med andra ord.

När de tågade genom Uppsala i helgen var många av aktivisterna dessutom maskerade. Även det ett svaghetstecken och något nytt för organisationen.

– Men, säger Morgan Finnsiö på tidningen Expo, NMR har trots allt överlevt splittringen och har bitit sig kvar på den svenska nazistscenen i 25 år.

Andra nazigrupper har tagit över

Andra grupper har tagit över. Inte minst så kallade Aktivklubbar där nazister närstridstränar och gymmar tillsammans för att förbereda sig och bygga upp sitt våldskapital. 

Fenomenet som i dag är vida utbrett inom vit makt-världen har hämtats från USA och lockar en ny generation aktivister som inte sällan tycker att NMR och deras flaggviftande är förlegade och förbi.

– Det finns många inom naziströrelsen som tycker att det är för mycket snack och lite verkstad inom NMR. Det är väl också därför som de kallar till sådana här aktioner som den i Uppsala där de får chans att visa sig på gatorna och ge sig på folk som protesterar, säger Morgan Finnsiö.

Minskad relevans

Han håller dock med om att organisationen minskat i relevans sedan storsatsningen inför valet 2018. Något som slutade i praktfiasko och föranledde splittringen året därpå.

– Men NMR har en väldigt tydlig ideologisk identitet så helt kanske man inte ska räkna ut dem, även om deras senaste demonstrationer knappast vittnar om att de är på väg tillbaka mot sin krafts dagar, förklarar Morgan Finnsiö.

Publicerad Uppdaterad
6 days sedan

Utrikes #74/2023

Finska fack i protestvåg mot regeringen 

I morgon inleds omfattande fackliga protester och stridsåtgärder mot regeringens politik och den budget som finansminister Riikka Purra varit med och tagit fram. Foto: Vesa Moilanen/TT

På tisdag läggs arbetet ned på flera arbetsplatser i norra Finland. Detta som en del av de stridsåtgärder som finska fack planerar mot att regeringen vill begränsa strejkrätten, försvaga anställningstryggheten och samtidigt skära ned på den sociala tryggheten i landet.

På tisdag inleder Finlands Fackförbunds Centralorganisation, FFC, motsvarande LO, och dess fyra största medlemsförbund en tre veckor lång protestvåg mot den finska regeringens arbetarfientliga politik. 

Stridsåtgärderna inleds med att Industrifackets medlemmar lägger ned arbetet under en timme på flera arbetsplatser i landets norra delar. Arbetet kommer bland annat läggas ned på kärnkraftverket i Olkiluoto, Meyers varv i Åbo och på Valmet Automotives batterifabriker i Salo och Nystad. Under perioden planerar facken även olika former av protester och demonstrationer runt om i landet.

– Utmarscherna är vår protest och vårt nödrop. Regeringen skulle knäcka underskottet i statsfinanserna, men den gick in för att knäcka den finländska arbetstagaren. Därför har vi inget annat alternativ än att försvara våra medlemmar genom stridsåtgärder, säger Industrifackets ordförande Riku Aalto till Hufvudstadsbladet.

Finska statsfinanser ur balans

Den finska regeringen, bestående av en koalition mellan Samlingspartiet, Sannfinländarna, Svenska folkpartiet i Finland och Kristdemokraterna i Finland, vill få landets ekonomi i balans genom omfattande nedskärningar i välfärden.

FFC anser att regeringens budget, som nyligen lagts fram, förvärrar situationen för de redan utsatta. 

Landets finansminister Riikka Purra från Sannfinländarna säger till Yle-programmet Morgonettan att FFC feltolkar regeringens avsikter ”avsiktligt eller oavsiktligt”. 

Hon menar även att de åtgärder som regeringen vill införa påminner om åtgärder som Sverige och Danmark införde redan på 1990-talet.  

– Regeringen vill handplocka försämringar från referensländerna, men utelämna förbättringarna, säger Katja Syvärinen, vice ordförande för fackcentralen FFC:s styrelse, till Hufvudstadsbladet. 

Budget som slår mot arbetarklassen

Den finska regeringens budget innebär bland annat en nedskärning av arbetslöshetsersättning och bostadsbidrag.

”Försämringarna i regeringsprogrammet går ut över en och samma grupp: arbetstagarna. Bara förändringen av det inkomstrelaterade arbetslöshetsskyddet skär runt 350 euro i månaden för en industriarbetare”, skriver det finska Industrifacket på sin hemsida. 

Enligt FFC kommer nedskärningarna även resultera i att fattiga barnfamiljer kommer att få omkring 500 euro mindre i månaden. Detta samtidigt som regeringen inför skattelättnader för personer som tjänar mer än 10 000 euro i månaden.

– Arbetstagarnas utkomst utarmas nu från många håll. Det handlar om värderingar och visar att regeringen bryr sig mer om höginkomsttagarnas och näringslivets intressen än om låginkomsttagarna, säger Katja Syvärinen.

Inskränkning av strejkrätten

Utöver detta vill den finska regeringen inskränka strejkrätten i landet, bland annat genom att begränsa möjligheten till sympatistrejk och med kraftigt höjda böter för olovliga strejker. Den nya strejkrättslagstiftningen planeras vara klar den 15 oktober. 

– Begränsningen av strejkrätten genomförs snabbt så att arbetstagarna inte ska ha möjlighet att protestera och försvara sin intressen senare, säger Riku Aalto. 

Utöver detta vill regeringen även göra det lättare för arbetsköpare att sparka anställda samt göra den första sjukdagen oavlönad.  

Enligt Yle så kommer fackförbunden upphöra med stridsåtgärderna om regeringen slopar planerna på att skära i de sociala bidragen och begränsa strejkrätten. Om regeringen inte lyssnar på facken så är de däremot redo att expandera stridsåtgärderna. 

Publicerad Uppdaterad
6 days sedan

Signerat #74/2023

Demokratin urholkas – sjung högre

Mängder av plakat och skyltar, samt demonstranter, under en demonstration mot nedskärningarna inom folkhögskolan.
Demonstration på Sergels torg den 19 september mot nedskärningarna inom folkbildning. Jonas Ekströmer/TT, Pernilla Wahlman

Repression som smyger sig på, demokrati som snabbt urholkas. Anna Jörgensdotter låter kulturslaktens Sverige speglas i Belarus, där konstnärliga uttryck sedan länge ses som ett hot mot regimen. ”Hur mår ni i Sverige egentligen?” undrar en belarusisk kvinna.

Jag skriver på en bok om ABF Belarus. Uppdraget kommer från ABF Gästrikebygden, som i sin tur fick i uppdrag av Olof Palmes Internationella Center att starta ett samarbete med organisationer i Belarus som arbetar för demokrati och mänskliga rättigheter (så klart ”underground”, Belarus är som bekant en diktatur). Samarbetet ledde till att ABF Belarus bildades 2015, på initiativ från aktivister på plats. 

I mina intervjuer med koordinatorer återkommer två berättelser: om hur mycket studiecirklarna betytt för människor som vuxit upp i en diktatur och äntligen vågar uttrycka sig, i en trygg gemenskap, vad det gör för självkänslan, för utveckling och medvetenhet – ordet ”frizon” nämns ofta.

Den andra berättelsen handlar om de ständiga hoten, räderna mot ABF-kontor, förhör, tortyr, fängelsevistelser, som aktivister i ABF Belarus behövt uthärda. 

Studiecirklar i exil

Efter protesterna mot valet 2020 och repressionerna som följde har de flesta koordinatorer tvingats i exil. Hemma blir deras familjer pressade på information av regimens ”säkerhetstjänst”. Nu är ABF Belarus utspritt i många länder, och studiecirklarna blir fler och fler. Det organiseras även aktiviteter för flyktingbarn, ungdomsmottagningar, feministiska helgkurser, praktisk miljökamp, solidaritetshandlingar för Ukraina, med mera. Studiecirkelledare upplever sitt ideella arbete som ett kall. En kvinna jag pratat med startar upp studiecirklar i alla länder hon tvingas flytta runt mellan (få är de som får uppehållstillstånd). 

En av dem som tog initiativ till ABF Belarus har pratat med mig om hur vi i Sverige är så vana vid demokrati att vi verkar ta den för givet. Hon ser med stor oro på de förändringar som sker i det land hon besökt många gånger: Hur mår ni i Sverige egentligen? Hur har SD kunnat få så stor makt?

”Varför protesterar inte fler?”

Hon pratar om hur repression smyger sig in, och har svårt att förstå varför inte fler är ute på gatorna och protesterar. I Belarus har det blivit livsfarligt, människor försöker ändå: på innergårdar, bakgårdar, träffas kulturutövare och läser dikter, visar konst, spelar teater och musik, sätter upp rödvita band i träden (flaggan är inte en nationalistisk symbol utan en symbol för motstånd, frihet) – militär kommer till platsen, river ner, fängslar, men nya scener uppstår hela tider.

Från fängelserna smusslas förbjudna texter ut som kan tryckas i andra länder. Konstnärliga uttryck ses som ett hot mot regimen. I boken skriver jag: ”Allt det som på riktigt hjälper människor till medvetande och mod, allt som är kollektivt och kärleksfullt, allt som månar om lika värde, miljö, solidaritet, är ett hot mot dem som som vill behålla makt och kontroll”.

Julia Tsimafejeva skriver i Dagar i Belarus: ”En sång är ett farligt vapen mot de som hatar kultur och konst.”

Det går fort nu

Kampen i Belarus, och i exil, är en påminnelse och en varning: det kan gå fort och det är livsfarligt när demokratin urholkas. I Sverige går det otäckt fort: angiverilag, särskilda läger för asylsökande, nedmontering av studieförbund och folkhögskolor: folkbildning! Det som byggt Sverige närmare jämställdhet och jämlikhet. Men kunskap och medvetenhet är liksom Tsimafejevas sång ett farligt vapen mot högernationalistiska krafter som vill inskränka frihet och mänskliga rättigheter. Ingen kan vara förvånad, men alla bör vara rädda. 

Den 19 september protesterade folkhögskolor runt om i landet, men i Gävleborgs län gick tydliga direktiv, hot!, ut ”uppifrån” att inte delta för att det kan ”provocera den politiska ledningen”. Tjänstemän och rektorer blev rädda och beslöt att inte ställa upp i manifestationen. En anställd på en folkhögskola varnade för den typen av ”nyttiga idioter” som fogar sig i leden. 

Låt oss sjunga ännu högre!

Ofta tänker jag på den Spanienfrivillige Bengt Segerson som efter kriget mot fascismen underströk hur demokratin inte är en naturkraft utan något vi måste kämpa för varje dag.

Jag tänker också på de reaktioner på studiecirklar (oftast med kreativa uttryck) jag fått ta del av, där dess livräddande funktioner understryks: slippa känna sig ensam, kliva ur förtryck, hitta sin egen röst, vara i ett stöttande kollektiv där allas röster räknas, och vilja kämpa vidare för en bättre värld.

Enveten kreativitet får, uppenbarligen, diktatorer och högerkrafter att darra. 

Förstås är det farliga insikter för en höger som vill hålla folk på mattan, helst hjärntvättade med idéer om vi och dem, om klassamhället som befogat och kapitalismen som självklar: tre komponenter som möjliggör för våld och förtryck i alla dess former. Jag tänker på att vara konstnär i ett land där konsten hör till dessa faror och vad det inte får tillåtas göra med våra uttryck. 

Så, för alla våra rösters skull: låt oss sjunga ännu högre! Enveten kreativitet får, uppenbarligen, diktatorer och högerkrafter att darra. 

Publicerad Uppdaterad
1 week sedan

Bok #74/2023

Lunabba ger plats åt de som räknats ut sedan födseln

Nicolas Lunabba är aktuell med sin andra bok Dagbok från 20-talet, som följer upp den hyllade debuten Blir du ledsen om jag dör? Foto: André de Loisted

Precis som tidigare arbetarlitteratur skapade ett utrymme för arbetarklassen i den litterära offentligheten lyckas Nicolas Lunabba med boken Dagbok från 20-talet karva ut en plats för den rasifierade arbetarklass som det ständigt pratas om.

Det finns knappast någon grupp i Sverige som det pratas lika mycket om just nu som de unga män och pojkar som mördar och mördas. Samma dag som jag skriver detta misstänks ytterligare ett barn, en trettonåring, ha mördats.

Någon som också pratar om detta, men från ett radikalt annorlunda perspektiv än det gängse, är Nicolas Lunabba. Han är verksamhetsansvarig för Helamalmö, en organisation som arbetar med social rättvisa och aktiviteter i socioekonomiskt utsatta områden i Malmö.

Här om året kom hans bok Blir du ledsen om jag dör? som var en personlig skildring av hans arbete med dessa pojkar och särskilt en, Elijah, som under en period bodde hos Lunabba. Elijah klarade sig trots att han hade alla förutsättningar emot sig. Många andra gjorde det inte.

Dagbok från 20-talet, vars titel parafraserar Ivar Lo-Johanssons bok från hundra år tidigare, består av anteckningar från 2022. De handlar, liksom Blir du ledsen om jag dör?, om situationen för fattiga och rasifierade barn i förorten, på samma gång utpekade och uträknade redan från födseln. Men även om hur uppmärksamheten runt den förra boken och Lunabbas arbete och synlighet i media påverkar honom och hans familj. Om hur han hotas av både högerextrema och gängkriminella. Om att ena dagen mingla i Almedalen för att nästa undra om en ung mordmisstänkt man på flykt ska komma till bostaden och be om skydd.

Arbetarlitteratur som erövrar språket

Ordet ”dagbok” för tankarna till det privata och mycket är också privat, men undertiteln ”Om våld och språklöshet” och den tradition av arbetarlitteratur Nicolas Lunabba skriver in sig i med titeln markerar att detta är en politisk bok även när den rör sig kring det privata.

Vem får sätta ord på sina erfarenheter? Vem har språket till det, och vems språk lyssnar vi på? De direkta och implicita referenserna till äldre arbetarlitteratur påminner om hur arbetarklassen först fick erövra det skrivna språket och sedan den litterära offentligheten. Inte utan motstånd.

Nicolas Lunabba vill på ett liknande sätt karva ut en plats för den rasifierade arbetarklass som det ständigt pratas om, och nästan alltid som om det vore de själva som var problemet och inte fattigdom och rasism.

De bästa styckena i Dagbok från 20-talet är de om den unga man som Lunabba här kallar Jacob: en person som både skadat och skadats och som nu är misstänkt för mord. Men också en person som Lunabba följt i många år och som förtjust tittar på bilder av hans lilla dotter. Det är förvisso inte ”Jacobs” egen röst vi får höra, men Lunabba kommer så nära det går och romantiserar inte.

Samtidigt är författaren medveten om att språket och litteraturen bara räcker så långt. Det gäller också, vilket är mest plågsamt för honom, hans engagemang för ungdomarna. I en scen försöker Lunabba, sann sitt ideal om arbetarlitteraturens kraft, räcka över en bok till Jacob av medborgarrättsaktivisten Eldridge Cleaver. ”Det funkar inte så, Nick”, klipper Jacob av.

Ingen tvärsäker Anders Carlberg-typ

Lunabba väjer inte undan från de egna tillkortakommandena såsom själviskhet, aggression och hämndlystnad, varken i denna bok eller den förra. Sättet att uppehålla sig vid dessa känns dock ibland självupptaget, vilket kanske är en del av poängen med det ofullkomliga ”jag” han vill gestalta. Här förstärks det draget dessutom av att texten, även om den är politisk, är väldigt ”meta”. En stor del av dagboken handlar ju om hur författaren tänker, agerar och påverkas i efterspelet av sin förra uppmärksammade bok.

Men det är befriande att han avvisar varje ansats till självhjälps- och framgångsnarrativ. Det finns alldeles för många tvärsäkra Anders Carlberg-typer som basunerar ut ur unga på glid ska ”räddas”.

I den mån Nicolas Lunabba över huvud taget gör anspråk på att ha lösningar finns dessa i politiken och kollektivet och inte hos individen.

Publicerad Uppdaterad
1 week sedan

Inrikes #73/2023

Bostadsbidraget: Så mycket har det urholkats

Allt färre hushåll får bostadsbidrag och bidraget täcker en allt mindre del av hyran.

Ett höjt och mer omfattande bostadsbidrag är en av de enskilt viktigaste reformerna som skulle kunna stötta fattiga barnfamiljer, menar organisationen Sveriges Makalösa Föräldrar. Men bostadsbidraget har sedan 90-talet blivit allt svårare att få och täcker en allt mindre del av hyran. Dessutom har bostadsbidraget blivit en skuldfälla. Arbetaren förklarar hur.

Bostadsbidraget finns för att stärka i första hand ekonomiskt utsatta barnhushåll. Tanken är att det ska möjliggöra baskonsumtion och ”säkerställa tillräckligt hög boendestandard för ekonomiskt svaga hushåll”. Det infördes på 1930-talet och fick sin nuvarande utformning 1997.

Men bostadsbidraget har nästan spelat ut sin roll. Bidraget har urholkats så till den grad att dess utformning och låga nivåer från slutet av 90-talet i dag varken räcker för en ensamstående med två barn att ställa mat på bordet i slutet av månaden eller ger hen möjlighet att ha en värdig bostad. Många ensamstående tränger ihop sig i allt mindre bostäder för att de ska ha råd att betala hyra och räkningar eftersom bostadsbidraget ligger kvar på 90-talets nivåer.

– Bostadsbidraget existerar knappt för våra medlemmar längre, säger Christina Olsson, generalsekreterare för Sveriges Makalösa Föräldrar, en förening för ensamstående föräldrar.

Så många färre får bostadsbidrag

Bostadsbidraget är inkomstprövat och går alltså till hushåll med låga inkomster. Under första halvåret i år hade drygt 118 578 personer ansökt om bostadsbidrag, vilket är den lägsta siffran på flera år, visar en undersökning som Tidningen näringsliv gjort.

År 1995 betalade staten ut 9,61 miljarder kronor i bostadsbidrag, motsvarande 14 miljarder kronor i fjolårets penningvärde, till 355 000 barnfamiljer. Under 1997 fick bostadsbidraget sin nuvarande form och det året fick totalt 365 000 hushåll, både barnfamiljer och ungdomshushåll bidraget.

2022 var det knappt 197 00 hushåll som fick bostadsbidrag och statens kostnader för bidraget hade minskat till 4,1 miljarder. Det innebär alltså att statens utbetalningar av bostadsbidrag minskat med över 10 miljarder kronor sedan 1995, om man räknar med inflationen.

Källa: Hyresgästföreningen

Varför det är så få som ansöker om bostadsbidrag har Försäkringskassan ingen officiell analys över, men Jenny Cederborg, verksamhetsområdeschef för bidragsförmåner på myndigheten, säger till tidningen Näringsliv att hon tror att det kan ha att göra med att gränsen för vad man får tjäna ligger lågt.

– Trots att det ekonomiska läget i samhället är kärvare nu för betydligt fler så har ju lönerna i samhället ökat. Även om man har det svårt ekonomiskt kan man därför ligga över inkomstgränsen för att söka bostadsbidrag, säger hon.

Bostadsbidrag till barnfamiljer och ungdomar

Bostadsbidraget är riktat till två målgrupper: bostadsbidrag till barnfamiljer och bostadsbidrag till ungdomar.

Barnfamiljer kan som högst få 3 400 kronor i bostadsbidrag per månad i de fall de har ett hemmavarande barn, 4 200 kronor om de har två eller fler hemmavarande barn och 5 200 kronor om de har tre eller fler hemmavarande barn.

Ungdomshushåll kan som högst få 1 300 kronor i bostadsbidrag per månad.

Därför får allt färre bostadsbidrag

Inkomstgränserna i bostadsbidraget har legat på nästan samma nivå sedan 1997. Först 2017 började de höjas något för barnfamiljer, men inte för ungdomshushåll. Samtidigt har löner och priser stigit, vilket har lett till att en allt mindre andel i dag kan få bostadsbidrag. Många har alltså inkomster som alltför höga för att ha rätt till bostadsbidrag, men som i dag inte räcker till för att köpa mat till barnen i slutet av månaden.

Grafen gäller ensamstående föräldrar. Källa: Hyresgästföreningen

Bostadsbidrag till ensamstående

För en ensamstående förälder minskas bostadsbidraget om årsinkomsten överstiger 150 000 kronor, det vill säga en månadsinkomst på cirka 12 500 kronor per månad. Förmögenhet, ­bostadskostnad och antal barn räknas också in. Om inkomstgränsen hade följt med löneutvecklingen hade en ensamstående förälder kunnat tjäna 264 000 om året, det vill säga en månadsinkomst på drygt 22 000 utan att bostadsbidraget sänktes.

För ungdomar utan barn minskas bidraget om årsinkomsten överstiger 41 000 kronor för ensamstående eller överstiger 58 000 kronor för makar tillsammans.

Bostadsbidraget täcker inte hyran

Ett av syftena med bostadsbidraget är att ge ekonomiskt svaga hushåll möjlighet att hålla sig med goda och tillräckligt rymliga bostäder. Men i dag är det snarare så att ensamstående med barn tvingas bo på allt mindre ytor.

Den högsta hyran som kan ligga till grund för bostadsbidraget har varit oförändrad sedan 1997. Detta samtidigt som kostnaden för att bo i hyresrätt har mer än dubblerats sedan 1990-talet.

För ett hushåll med två barn är en hyra på 5 900 den högsta hyran som kan ligga till grund för bostadsbidrag, högre hyror än så ger inte ett ett högre bostadsbidrag. Detta gör att bostadsbidraget täcker allt mindre av hyran i takt med hyresutvecklingen. Källa: Hyresgästföreningen

För ett hushåll med två barn är den högsta hyran som man kan få bostadsbidrag för 5 900 kronor per månad. Vilken typ av bostad och storleken på bostad som går att få till den hyran har nästan halverats mellan åren 1996 och 2022. I dag räcker hyran till en lägenhet på 57 kvm. Om hyran är högre så påverkas inte bostadsbidraget.

Det innebär att många idag bor i lägenheter med hyror som kraftigt överstiger vad bostadsbidraget ger ersättning för eller bor väldigt trångt, till exempel ensamstående med barn. Om boendekostnadsgränsen hade följt utvecklingen skulle den i dag ha varit 10 600 kronor för ett hushåll med två barn. Medan den alltså ligger kvar på 5 900 kronor.

– Detta har lett till att ensamstående med barn har anpassat sitt boende och bor på allt mindre ytor för att ha råd att bo någonstans och kunna få del av bostadsbidraget, säger Christina Olsson, generalsekreterare för föreningen Makalösa föräldrar.

Bostadsbidraget kan förvandlas till skuldfälla

Bostadsbidraget söks årsvis och det gäller att räkna rätt. Varje krona som betalas ut för mycket, till exempel på grund av att man tagit ett extrapass på jobbet eller gått upp i arbetstid och fått högre inkomst än beräknat, ska tillbaka. Återkraven, som kan komma upp till ett år senare, ska betalas inom 30 dagar. Annars går de till Kronofogden.

Den 1 september 2022 skärptes återbetalningskraven på dem som fått för högt bostadsbidrag. Om återbetalningen inte görs inom 30 dagar från att kravet kommer skickas ärendet direkt vidare till Kronofogden. Tidigare var det Försäkringskassan som försökte få in pengarna.

Sedan dess har antalet återbetalningskrav som gått till Kronofogden skenat och många nya personer finns i myndighetens register.

De skärpta kraven har lett till att sex gånger fler personer hamnade hos Kronofogden för obetalda återbetalningar under det första halvåret i år jämfört med förra året. I denna statistik går det inte att särskilja om det rör återbetalningar av bostadsbidrag eller sjukpenning, men enligt Kronofogden brukar bostadsbidraget utgöra en stor andel.

Särskilt oroväckande, menar myndigheten, är det att den grupp som hamnade där för första gången har ökat från 3 till 16 procent. Den första skulden kan vara väldigt avgörande, säger Davor Vuleta, analytiker på Kronofogden, till tidningen Hem & hyra.

Totalt rör det sig om runt 80 000 personer per år som får kravbrev från Försäkringskassan för att de fick för högt bostadsbidrag året innan.

Publicerad Uppdaterad
1 week sedan

Utrikes #73/2023

Vilt strejkande förare inleder hungerstrejk

I tisdagsmorse inledde trettio förare en hungerstrejk på en rastplats i Gräfenhausen, där en vild strejk pågått i över två månader. Förarna, som kört för ett polskt åkeri, kräver att få ut lönerna som arbetsköparen förvägrat dem. Foto: Daniel Kubirski/IMAGO/TT, Shukhrat Karimov

På en rastplats i Tyskland har nära hundra lastbilschaufförer strejkat vilt i snart tre månader. Nu har trettio förare inlett en hungerstrejk med hopp om att få ut sina löner.

Den vilda lastbilsstrejken i på en rastplats i tyska Gräfenhausen, söder om Frankfurt, har gått in i sin tredje månad. Lastbilschaufförerna, som kommer från bland annat Georgien och Uzbekistan, inledde strejken i juli genom att även att ta produktionsmedlen, alltså lastbilarna med innevarande gods, i pant.    

Förarna, som inte är organiserade i något fackförbund, kräver att få ut de löner som arbetsköparen vägrat betala. Flera av dem har inte fått ut sin lön på flera månader. I slutet av augusti låg löneskulden på över 500 000 euro, vilket motsvarar ungefär 6 000 000 kronor.  

Det polska åkeri de kör för ägs av Lukasz Mazur, som Arbetaren uppmärksammade i samband med en liknande strejk i våras. Han valde då att anlita ett polskt säkerhetsbolag som kallas ”Rutkowski patrol” som specialiserat sig på att föra tillbaka personer och egendom till Polen samt på att bryta upp fackföreningar. 

Föraren Shukhrat Karimov. Foto: Privat

Insatsen slutade med att polisen grep hela patrullen och strejken slutade med att förarna fick ut lönerna de begärt. 

Men den här gången har Mazur legat lågt. Föraren Shukhrat Karimov berättar att det var länge sedan de hörde något från honom, och att han inte tror att han kommer betala ut lönerna. I stället hoppas de nu att de kunder som de skulle leverera till väljer att köpa ut lasten och betalar dem istället för arbetsköparen.

“Hungerstrejk vårt sista hopp”

Stämningen på rastplatsen har blivit allt mer desperat och i tisdags inledde en tredjedel av förarna en hungerstrejk. Shukhrat Karimov är en av dem. 

– Det här är vårt sista hopp. Jag hade ingen aning om att det kunde gå till såhär i Europa. Vi har arbetat för vår lön och vi är fast beslutna att få ut pengarna vi har rätt till, säger han. 

Han berättar att de hungerstrejkande förarna har samlats i två tomma trailers, där de sover och vilar tillsammans.

– Vi försöker minimera våra rörelser för att spara energi, berättar han. 

Karimov berättar att han inte kunnat sända hem pengar på fyra månader och att familjen hemma i Uzbekistan är hungrig. 

– Det är bara jag som arbetar i familjen medan min fru tar hand om våra tre barn, säger han. 

Räddades undan självmordsförsök

Förra veckan försökte även en av de strejkande förarna begå självmord. 

Pelle Sunvisson
Pelle Sunvisson. Foto: Privat

– Han försökte hänga sig, men två andra förare skar ned repet och räddade honom. Han fördes till sjukhus och mår relativt bra nu. Han har kommit tillbaka till strejken, säger han. 

I slutet av augusti inrättade Solidariska byggare en internationell strejkkassa i Joe Hills minne, reserverad för strejkande migrantarbetare i Europa. Den första insamlingen går till lastbilschaufförerna i Gräfenhausen. 

– Vi har lyckats samla in 4 000 euro som vi skickat över till de strejkande arbetarna, men målet är satt till 98 000 euro, säger Pelle Sunvisson, organisatör och facklig förhandlare för Solidariska byggare och Stockholms LS av SAC.

Publicerad Uppdaterad
1 week sedan

Ledare #73/2023

Budgeten: Enligt regeringen gör snuset kvinnor till vinnare

Sänkt skatt på snus räknas i regeringens jämställdhetspolitiska uträkningar som en större vinst för kvinnor än för män, trots att män snusar mer. Foto: Annika Byrde/TT, Axel Green

Grattis alla kvinnor! Regeringen har utropat oss till vinnare på höstbudgeten! Annie Hellquist går igenom regeringens egna uträkningar och hittar lögn, förbannad lögn och statistik.

Precis som neddragningar återkommande i medier rapporteras som satsningar, bara för att regeringen kallar det för satsningar, så återupprepas regeringens egen bild av att kvinnor är vinnare på budgeten i medier, bland annat av Dagens industri.

Hur står det då till med saken? I budgeten finns bilaga 3 om ekonomisk jämställdhet, där finns uträkningarna över hur budgeten slår baserat på kön.

Bland annat har kvinnor enligt regeringens uträkningar vunnit på budgeten eftersom de inte drabbas i lika stor utsträckning som män genom att brytpunkten för statlig skatt inte räknades upp, eftersom kvinnor i snitt tjänar mindre. Grattis alla lågavlönade.

Att välfärden överhuvudtaget får pengar påstås öka kvinnors ekonomiska resurser

Regeringen har också räknat ut att budgeten ökar kvinnors ”ekonomiska resurser” mer än mäns. Vad ingår då i begreppet ekonomiska resurser? Här har regeringen lagt samman disponibel inkomst, ”konsumtionsmöjligheter” till följd av förändringar i konsumtionsskatter (snus och bensin), värdet av ”individuella välfärdstjänster”, alltså sjukvård, barnomsorg, utbildning, kommunal kultur- och fritidsverksamhet med mera.

Regeringen anser att deras ”satsning” på välfärd – alltså de miljarder som går till kommuner och regioner, som inte ens täcker beräknade kostnader – ökar kvinnors ekonomiska resurser mer än mäns.

Det är fascinerande läsning.

De skriver: ”Att satsningarna bedöms tillföra ekonomiska resurser till kvinnor i högre utsträckning än män beror främst på regeringens förslag om höjda generella bidrag till kommunerna och höjda anslag till utbildning samt hälso- och sjukvård, och att kvinnor nyttjar dessa tjänster i högre
uträckning än vad män gör.”

Att kommuner och regioner överhuvudtaget har pengar räknas alltså som en ekonomisk vinst för kvinnor.

Mer snus till kvinnorna

Det roligaste är nästan att sänkningen av skatten på bensin och snus beräknas ha gynnat kvinnor mer. Skattesänkningarna på bensin och snus ger för kvinnor en högre stapel än för män när det kommer till ökade konsumtionsmöjligheter. Hur regeringen här har räknat är höjt i dunkelt, men sänkningen beräknas ha ökat kvinnors konsumtionskraft mer än mäns. Antagligen för att några kronor billigare snus är ”mer” för kvinnor som i genomsnitt har lägre inkomster.

För de kan inte ha utgått från verkligheten – att män konsumerar mer av både bensin och snus har inte tagits med i beräkningarna. 2022 uppgav 20 procent av männen och 7 procent av kvinnorna att de snusar dagligen, och män som grupp kör bil nästan dubbelt så långt som kvinnor varje dag.

Men i och med kvinnors lägre inkomster så kan de hypotetiskt öka sina inköp av snus och bensin, relativt sin inkomst, mer än männen.

Om vi köper dessa beräkningar, att välfärdstjänster bidrar mer till kvinnors ekonomiska resurser än till mäns, så har kvinnor rånats i åratal av svältkuren välfärden stått på och fortsätter stå på. Inget snus i världen kan kompensera för det.

Publicerad Uppdaterad
1 week sedan

Inrikes #73/2023

Byggnads första blockad på 13 år: “Inte behövts tidigare”

Jonas Sjöberg, ordförande för Byggnads Skåne, och Emil Boss, förhandlare på Solidariska byggare. Foto: Byggnads, Hossein Salmanzadeh/TT, Axel Green

Förra veckan inledde Byggnads sin första blockad på tretton år, en stridsåtgärd som Solidariska byggare använt sig framgångsrikt av för att mota kriminella byggföretag. Men LO-förbundet har inte inspirerats av dem, säger Byggnads ordförande i Skåne.

Förra veckan satte fackförbundet Byggnads byggföretagen TS Plåt AB och TS Prefab AB i blockad, vilket var fackförbundets första blockader på tretton år. 

Företagen, som bygger äldreboenden åt Helsingborgs stad, har under lång tid satt i system att inte betala ut rätt lön – eller ingen lön alls – till sina anställda. Ett av företagen har även sänkt lönen för en anställd, utan förvarning. Blockaderna har gällt totalt sex anställda migrantarbetare med lönefordringar på över 200 000 kronor. 

Jonas Sjöberg. Foto: Byggnads

Dagen efter valde TS plåt att betala ut den avkrävda löneskulden. Däremot pågår fortfarande blockaden mot TS Prefab AB. 

– De inlett en dialog med oss nu, så den konflikten är förhoppningsvis på väg att lösas, säger Jonas Sjöberg, Byggnads ordförande i Skåne. 

Hur vanligt är det, sett ur Byggnads perspektiv, med byggföretag som agerar på det här sättet? 

– Byggbranschen har haft en högkonjunktur i tio år, vilket resulterat i att många byggbolag sett en möjlighet att tjäna en hacka. Tittar vi generellt så ser vi att många bolag inte gör rätt för sig. Finns det ett läge att tjäna pengar kommer någon försöka göra det. Ett sätt kan vara att göra sig billigare i anbud genom att strunta i att betala pension, moms och rätt lön. Vi vill uppnå konkurrensneutralitet i byggbranschen där alla följer samma villkor.

Det här var Byggnads första blockad på 13 år. Hur kommer det sig att ni tar till den stridsåtgärden nu?  

– Det har inte behövts tidigare. Vi löser tvister med bolag på olika sätt och det brukar oftast inte gå så här långt. Om det gäller en löneskuld som ett bolag inte kan betala brukar det vanligtvis resultera i att de antingen går i konkurs eller att de betalar av den.  I det här fallet har de inte gjort något av det och då har vi tagit till vårt sista vapen: blockad, säger han. 

Medlemmar i Solidariska byggare under en aktionsdag förra sommaren då nio indrivningsblockader genomfördes på lika många arbetsplatser. Foto: Julia Lindblom

Fackklubben Solidariska byggare, som är en del av Stockholms LS av SAC, organiserar migrantarbetare i byggbranschen. Facket bilades 2021 och har sedan dess genomfört flertalet indrivningsblockader mot byggföretag som utnyttjat migrantarbetare genom att dumpa arbetsvillkor och löner.

Har ni inspirerats av SAC Syndikalisterna och Solidariska byggare som flitigt använt sig av blockad som metod mot liknande företag?

– Nej, syndikalisterna har ett annorlunda arbetssätt och ett annat sätt att se på saker och ting. De tänker att alla är människor och har rätt till de här sakerna, utan att vara medlem i facket. Jämfört med oss är de inte kollektivavtalstecknare i byggbranschen. Vi har en skyldighet att se till att de företag som verkar i branschen har ett avtal, medan SAC bara tar konflikten utan att teckna avtal. Syndikalisterna har ställt sig utanför LO och agerar lite mer vilt än vad vi gör och frågan är: Hur ofta lyckas de? 

Emil Boss. Foto: Axel Green

Frågan bollas vidare till Emil Boss, förhandlare på Solidariska byggare, som säger att de vunnit ungefär 80 procent av fallen och att de träffat ett tusentals byggare bara i år.

– Under det gångna året har Solidariska byggare genomfört 50 indrivningsblockader i Stockholm. Blockader är ett av vårt viktigaste verktyg, och varje år driver vi in 10–15 miljoner kronor av stulna löner, säger Emil Boss. 

Han rättar även Jonas Sjöberg och säger att de endast driver frågor för medlemmar och att de, precis som Byggnads, inte har någon karens.

– Däremot går vi längre tillbaka i tid för att sätta åt skurkföretag, säger han.

Han säger även att det stämmer att SAC inte tecknar kollektivavtal men att han tycker att avtal är bra.

– Problemet är att avtalen inte följs. Det finns ett skriande behov att försvara byggavtalet så att det betyder bra villkor i verkligheten, och inte bara på papper, säger Emil Boss.

Han menar att fördelen med blockader är att de fungerar.

– Sedan Byggnads gjorde deras senaste blockad för 13 år sedan har arbetslivkriminaliteten frätt sönder branschen och i dag finns tusentals migrantarbetare i Sverige som luras på lön. En annan anledning är att MBL-förhandlingar och blockader går snabbare och är mer till arbetarnas fördel jämfört med sega rättsprocesser. För att vara konkret: en blockad kan genomföras med en veckas förberedelse, medan en domprocess kan ta ett år, säger han. 

Varför tror du att andra förbund inte har använt sig av blockader lika flitigt? 

– Jag tror att grunden till det är att lönebedrägerier inte var lika vanligt förekommande på svensk arbetsmarknad förut. Men på senaste år har det blivit oerhört mycket vanligare och det är dags att uppdatera den fackliga verktygslådan. 

Varför tror du att lönebedrägerier blivit så pass vanliga i dag? 

– Det som banat väg för det är det inom alla LO-yrken omfattande förtrycket av migranter, som vuxit fram under de senaste tio åren. Dessa arbetare har stått utanför facken och den svenska modellen och har lämnats åt sitt öde.

Publicerad Uppdaterad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
[email protected]

Följ oss på MastodonFölj oss via rss

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
[email protected]

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984